Når man læser på gymnasiet, så er det på den ene side meget vigtigt for en optimal videre uddannelse og udvikling lige fra begyndelsen at have tilegnet sig og øvet sig til perfektion i alle de basale regneregler, man burde have lært i folkeskolen, på den anden side skal eleven forberede
indstille sig mentalt på at kunne rykke sig fra konkrete eksempler og beregninger over til mere generaliserede betragtningsmåder og højere abstraktions niveau. Dér kan en højkvalificeret lektiehjælp spille an altafgørende rolle for elevens fremtid. Da er det vigtigt, at man lærer at knække matematiske formler og mere abstrakte teorier, så man har fat i den intuitive fornemmelse og forståelse af dem, der gør dem tilgængelige, levende og spændende.

Det er Math Ekspertens filosofi og lektiehjælp i allerhøjeste grad indstillet på, ikke mindst fordi vores lektiehjælp også er rettet mod universitetsstuderende, sågar på alle niveauer.

Ingen huller!

Det er også vigtigt, at man som gymnasieelev tilegner sig løbende alle de nye begreber og metoder, for ikke at komme bagefter: Fordi de matematiske kapitler og fag er således indbyrdes afhængig, at de foregående mangler og utilstrækkeligheder kommer til at belaste de efterfølgende kapitlers tilegnelse.

Vores tutorers høje standard er den bedste forudsætning til et optimalt tilbud på lektiehjælp fra vores side, en højkvalitets lektiehjælp, der kan give eleven muligheden til en rettidig og fuld udvikling og udnyttelse af sit potentiale.

Lektiehjælp tilpasset svage men også stærke elever!

Vi tilbyder også ekstra hjælp til begavede elever, især med henblik på deres videre studium på universitetet – men også til forberedelse til matematikkonkurrencer (f.eks. Georg Moor konkurrencen). Det forholder sig nemlig sådan, at både fra universiteternes og fra de nye studerendes side bliver det konstateret, at det matematiske udstyr de kommer med fra gymnasiet, er aldeles utilstrækkelig i dag. Det kan vi med vores lange erfaring på alle uddannelsestrin, og med den høje faglighed der kendetegner MathTutors råde bod på, når vi får mulighed til at gå rettidig til værks. Fordi ellers får man som gymnasieelev ikke i tilnærmelsesvis tilstrækkeligt omfang erfaring med selvstændig matematikudøvelse, ikke en gang på den elementære algebraiske regnefærdighed angår, når det kommer til stykke – og årsagerne til det er mange og ret dybe. Man omgår nemlig på gymnasiet al selvstændig regnefærdighed ved at bruge computerprogrammer (CAS) til det – men det hjælper ikke spor på elevens egen evne, tværtimod! Så kommer man på univeritetet, DTU osv., og da er der naturligvis krævet, at man kan regne i hånden – og langt mere komplicerede ting, end man hidtil har set…

Vi udbyder desuden fjernundervisning til dem, der vil forberede sig til en af de adgangsgivende udenlandske tester såsom GMAT (Graduate Management Admission Test) og ACT (American College Testing) til adskillige videregående studier i udlandet, ligesom også lektiehjælp specielt rettet mod elever af IB-gymnasier


Math Ekspertens lektiehjælp/undervisnings filosofi

Overfladiskhed er IKKE MathEkspertens metier!

En del studerende og elever går hovedsagelig efter overfladiske ”bageopskrifter”, der så vidt muligt går udenom den egentlige forståelse af faget. Er man af denne opfattelse, så må man lade være med overhovedet at kontakte os og hellere søge hjælp andre steder. For os står det tværtimod klart, at denne slags tjenester i syvende og sidst er bjørnetjenester, idet de viser sig at være en boomerang i det lange løb. Selv den umiddelbare nytteværdi af sådanne overfladiske tilnærmelser er meget tvivlsom og begrænset, idet de kun kan anvendes på en ganske bestemt type af opgaver – og har man ikke den fulde begrebsmæssige forståelse med, hjælper de næppe eleven, hverken med selv at kunne frembringe sit eget løsningsræsonnement og nye løsninger eller med at lære nyt og mere avanceret matematik.

Man kan ikke lære Matematik uden at forstå den!

 Det vi tilbyder, er tværtimod at hjælpe den studerende med at danne sig et solidt forståelsesfundament, hvorpå man kan bygge videre i sine studier og derudover. 

Bindeleddet i al matematisk stof er forståelsen, der får det hele til at give mening og hænge sammen, og er forudsætningen for selvstændig matematikudøvelse på sigt. Forståelsen af det teoretiske stof er en forudsætning for at kunne løse opgaver, men også det omvendte gælder til en vis grad, hvilket gør det nødvendigt med en vekselvirkning mellem disse to tilgangsmåder. En god tutor skal kunne forstå og tilpasse sådan en dobbelt rettet og indbyrdes supplerende arbejdsmåde til den enkelte studerendes særlige behov, forudsætninger og forventninger, holdt sammen med den specifikke ordre og studie- og kursussærpræg.  

Det er her også vigtigt at huske på, at matematikkens placering og betydning såvel i hele indlærings opbygning som i de enkelte videnskabers struktur og metodologi er ganske central: Det har allerede den store Græske filosof (og matematiker) Platon konstateret, idet han desuden påpegede at den højeste retfærdiggørelse af matematikken ligger slet ikke i dennes talrige anvendelser på andre videnskaber, men den ligger i sig selv og de høje åndelige gevinster men får i udbytte, i form af en meget forfinet indsigt på højeste mentale plan…

Fysik og andre mat-relevante fag er med!

Men også for dem, hvis den centrale faglige interesse ikke ligger i Matematik, er det vigtigt at blive sig klar over den kendsgerning, at den rene abstrakte kerne i selv de mest anvendelsesorienterede discipliner er af matematisk karakter: Derfor er matematik ikke kun uomgængelig for næsten alle videnskabelige fag, men den er desuden nøglen for den, der vil gøre en forskel og udmærke sig.

Alt andet sagt, er vi selvfølgelig i vores lektiehjælp indstillet på og i stand til at tilpasse undervisningen til den enkelte elev/studerendes særpræg og specielle behov.

Desuden er det vigtigt at tilføje at vi også udbyder hjælp i fag udenfor rent Matematik, der er stærkt afhængige af matematiske fag, så som f.eks. Statistik og Fysik. Hvis man er i tvivl om vi kan hjælpe med noget andet, så skal man bare spørge!