f.eks. DTU, Matematik-afdelingerne

At være matematiktutor på universitetsniveau stiller store krav til underviseren: Da man skal nemlig være parat til at komme ind på mange forskellige områder og kunne hjælpe eleven med at indhente mangler fra tidligere uddannelsesforløb. Disse faglige krav forudsætter, at man som tutor har et dybt funderet og vidtspændende overblik og en møjsommeligt indarbejdet behændighed, som en studerende absolut ikke kan have. Der er mange, der tilbyder tutortjenester til studerende, mens de selv er studerende, hvilket jo i sig selv sætter sine begrænsninger… MathEksperten lægger tværtimod hovedvægten på høj faglighed og høj undervisningskompetence, ud fra den alment anerkendte præmis, at undervisningen aldrig kan blive bedre end underviseren selv – og at hovedformålet med undervisningen er at afklare og fordybe sig i det pågældende matematiske stof og så vidt muligt at opgradere den studerendes forståelse og håndtering/anvendelse af dette.

Et matematisk kursus på universitetet består typisk af forelæsninger og regneøvelser som to sideløbende undervisningsformer, mens evalueringen betjener sig af skriftlige og mundtlige eksamener. Den ved forelæsningerne gennemgåede teoretiske baggrund udprøves tit ved en mundtlig eksamen, mens kompetencen i regneøvelserne evalueres ved skriftlig prøve.

Et andet vigtigt punkt er kravene og forudsætningerne til såvel de forskellige matematiske kurser som til matematiske fag på universitetsplan i almindelighed. Her er det nødvendigt at gå ud fra den grundlæggende erkendelse, at mens det matematiske niveau og de matematiske færdigheder på (folkeskole- og) gymnasieplan over de sidste årtier i Danmark er faldet ganske dramatisk, anstrenger man sig på universitetsniveau på nogenlunde at opretholde høje faglige krav, hvilket gør det aldeles vanskeligt for den unge studerende at leve op til disse, og kræver en overordentlig stor indsats for at indhente den manglende baggrunds viden og færdighed selv på en nogenlunde fyldestgørende vis. Dette plejer at komme bag på selv de dygtigste nye studerende, der lige er kommet ind på universitetet, idet de på en måde kommer til, med rette, at føle sig svigtet af uddannelsessystemet, når der er et så stort gab fra det ene trin til det næste. Har man desuden ambitioner, om virkelig at blive dygtig og udmærke sig, så vokser kravene straks stødt.

I alle tilfælde er en god og kompetent vejleder og tutor nøglen til at kunne gøre en forskel, selvfølgelig parallelt med ens eget selvstændige studium og øvelse hjemme.

I princippet er vi åbne til alle matematiske fag, på alle videregående niveauer, men når det bliver mere og mere specialiseret, så skal der en speciel aftale til.

Endvidere beskæftiger os især med matematiske fag/kurser på DTU, Matematik-afdelingerne (AU, KU) – og lignende.

Alment gældende bemærkninger…


Math Ekspertens fjernundervisnings filosofi


Overfladiskhed er IKKE MathEkspertens metier!


En del studerende og elever går hovedsagelig efter overfladiske ”bageopskrifter”, der så vidt muligt går udenom den egentlige forståelse af faget. Er man af denne opfattelse, så må man lade være med overhovedet at kontakte os og hellere søge hjælp andre steder. For os står det tværtimod klart, at denne slags tjenester i syvende og sidst er bjørnetjenester, idet de viser sig at være en boomerang i det lange løb. Selv den umiddelbare nytteværdi af sådanne overfladiske tilnærmelser er meget tvivlsom og begrænset, idet de kun kan anvendes på en ganske bestemt type af opgaver – og har man ikke den fulde begrebsmæssige forståelse med, hjælper de næppe eleven, hverken med selv at kunne frembringe sit eget løsningsræsonnement og nye løsninger eller med at lære nyt og mere avanceret matematik.


Man kan ikke lære Matematik uden at forstå den!

 Det vi tilbyder, er tværtimod at hjælpe den studerende med at danne sig et solidt forståelsesfundament, hvorpå man kan bygge videre i sine studier og derudover. 

Bindeleddet i al matematisk stof er forståelsen, der får det hele til at give mening og hænge sammen, og er forudsætningen for selvstændig matematikudøvelse på sigt. Forståelsen af det teoretiske stof er en forudsætning for at kunne løse opgaver, men også det omvendte gælder til en vis grad, hvilket gør det nødvendigt med en vekselvirkning mellem disse to tilgangsmåder. En god tutor skal kunne forstå og tilpasse sådan en dobbelt rettet og indbyrdes supplerende arbejdsmåde til den enkelte studerendes særlige behov, forudsætninger og forventninger, holdt sammen med den specifikke ordre og studie- og kursussærpræg.  

Det er her også vigtigt at huske på, at matematikkens placering og betydning såvel i hele indlærings opbygning som i de enkelte videnskabers struktur og metodologi er ganske central: Det har allerede den store Græske filosof (og matematiker) Platon konstateret, idet han desuden påpegede at den højeste retfærdiggørelse af matematikken ligger slet ikke i dennes talrige anvendelser på andre videnskaber, men den ligger i sig selv og de høje åndelige gevinster men får i udbytte, i form af en meget forfinet indsigt på højeste mentale plan…

Fysik og andre mat-relevante fag er med!

Men også for dem, hvis den centrale faglige interesse ikke ligger i Matematik, er det vigtigt at blive sig klar over den kendsgerning, at den rene abstrakte kerne i selv de mest anvendelsesorienterede discipliner er af matematisk karakter: Derfor er matematik ikke kun uomgængelig for næsten alle videnskabelige fag, men den er desuden nøglen for den, der vil gøre en forskel og udmærke sig.

Alt andet sagt, er vi selvfølgelig indstillet på og i stand til at tilpasse undervisningen til den enkelte elev/studerendes særpræg og specielle behov.

Desuden er det vigtigt at tilføje at vi også udbyder hjælp i fag udenfor rent Matematik, der er stærkt afhængige af matematiske fag, så som f.eks. Statistik og Fysik. Hvis man er i tvivl om vi kan hjælpe med noget andet, så skal man bare spørge!